© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum Protestantse Gemeente
Kerkrentmeesters ANBI
Contact gegevens: mevr. Jantje Boekema - Breeuwsma  (ouderling scriba) Sierdsmaweg 17 8762 PL  Hieslum tel. 0515 - 579701 E.Mail:  boeke476@planet.nl Doelstelling en Visie Onze gemeente wil een kerk zijn voor haar gemeente en voor het dorp  zijn.   Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij  als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en geroepen door de levende God van  Israel Wij geloven dat God heel persoonlijk betrokken is op de wereld en op  mensen en dat Hij tot op de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in  Hem te geloven. Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde voor mensen, zoals we die horen  en vernemen in de Bijbel en in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en  opgestane Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij erop dat  Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt.   Beleidsplan  Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die bestaat uit ambtsdragers:  ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen  verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente.  Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' (ouderenwerk,  jeugdwerk en schriba)  drie diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1  kerkrentmeesters.  Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin gesproken wordt over zaken  die beide gemeenten aangaan. Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd  naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: een bestuur over een grotere regio).  Onze gemeenten behoren tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager afgevaardigd  naar het landelijke bestuur, de Synode. Diaconie Parrega/Hieslum       De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken.  De diakenen nemen dan voor  4 jaar plaats in de kerkenraad. Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde  gemeenteleden financieel  te ondersteunen. Dit is tegenwoordig niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in  ons land. Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, wat weer wordt  verpacht aan agrarische gemeenteleden. Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit,  dit is echter nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. De opbrengsten  van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de opbrengsten van de diverse collectes worden  weggegeven aan goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en  wereldwijde doeleinden.  Per kwartaal worden de zendingsbussen geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte  is ook bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. Ook krijgen we wel  eens giften van gemeenteleden. Samengevat komt het er op neer dat alle inkomsten worden  weggeschonken aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar  door 1 diaken, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het bloemen­dienstrooster  behoort ook tot de taken evenals de kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen.  Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven aan alleenstaanden komen voor  rekening van de diaconie. Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis te beluisteren dan kunt u ook contact  met een van de diakenen opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast een ouderling ook een diaken aanwezig.  Bestuurssamenstelling 3  Ouderlingen 1  Ouderling-scriba 1  Jeugd-ouderling 1  Bejaarden-ouderling 1  Pastorale-medewerker 1  Ouderling-kerkrentmeester 3 Diakenen 3 Ouderling kerkrentmeesters Beloningsbeleid Prediant G. Groeneveld is voor 75% werkzaam in onze gemeente. De gemeente Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum. De arbeidsvoorwaarden binnen de  Protestantse Kerk Nederland zijn hier van toepassing.                                                       Activiteiten in onze Gemeente Startdienst in onze gemeente met buurtgemeenten op 20 september 2015 Ga verder naar  Fotogalerie voor meer informatie
Klik op de foto om te vergroten
Bezoekadres:   Johannes de Doperkerk                          Kerkbuurt                          8763 MK  Parrega 
RSIN-nummer:  824 127 146
                                           Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum                                                    Jaarrekening 2016
Baten en Lasten begroting rekening rekening 2016 2016 2015 baten baten onroerende zaken 6.991 €           1.623 €           6.465 €           rentebaten en dividenden 2.400 €           3.532 €           3.532 €           opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 27.000 €          27.584 €          28.079 €          bijdragen levend geld 35.120 €          33.142 €          35.257 €          door te zenden collecten 50 €              - €               - €               subsidies en bijdragen 4.350 €           4.383 €           582 €             totaal baten (a) 75.911 €          70.264 €          73.915 €          lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 5.715 €           5.705 €           7.188 €           lasten overige eigendommen en inventarissen - €               - €               - €               afschrijvingen - €               - €               - €               pastoraat 60.809 €          58.965 €          59.630 €          lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.690 €           2.312 €           2.463 €           verplichtingen/bijdragen andere organen 2.405 €           2.345 €           2.601 €           salarissen 3.814 €           4.378 €           3.609 €           kosten beheer en administratie 865 €             1.347 €           2.030 €           rentelasten/bankkosten 1.150 €           825 €             901 €             totaal lasten (b) 76.448 €          75.877 €          78.422 €          totaal a - b 537- €             5.613- €           4.507- €           toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - €               - €               - €               onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - €               - €               - €               streekgemeenten - €               - €               - €               aandeel in lasten federatie - €               - €               - €               overige lasten en baten - €               - €               - €               totaal (c ) - €               - €               - €               Resultaat 537- €             5.613- €           4.507- €
        Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum                                 Begroting 2017
begroting begroting rekening 2017 2016 2015 baten 80 baten onroerende zaken 7.131 €           6.991 €           6.465 €           81 rentebaten en dividenden 1.500 €           2.400 €           3.532 €           82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 28.000 €          27.000 €          28.079 €          83 bijdragen levend geld 34.450 €          35.120 €          35.257 €          84 door te zenden collecten 50 €              50 €              - €               85 subsidies en bijdragen 4.905 €           4.350 €           582 €             totaal baten 76.036 €          75.911 €          73.915 €          lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 6.360 €           5.715 €           7.188 €           41 lasten overige eigendommen en inventarissen - €               - €               - €               42 afschrijvingen - €            - €            - €            43 pastoraat 59.530 €          60.809 €          59.630 €          44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 2.030 €           1.690 €           2.463 €           45 verplichtingen/bijdragen andere organen 2.380 €           2.405 €           2.601 €           46 salarissen 3.614 €           3.814 €           3.609 €           47 kosten beheer en administratie 1.104 €           865 €             2.030 €           48 rentelasten/bankkosten 918 €             1.150 €           901 €             totaal lasten 75.936 €          76.448 €          78.422 €          Saldo baten - lasten 100 €             537- €             4.507- €