© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum
Protestantse Gemeente
Kerkrentmeesters ANBI
Contact gegevens: A. Kieft - de Boer (ouderling scriba) Trekweg 22 8763 MD Parrega E.Mail: annekieft@xs4all.nl Doelstelling en Visie Onze gemeente wil een kerk zijn voor haar gemeente en voor het dorp zijn. Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en geroepen door de levende God van Israel Wij geloven dat God heel persoonlijk betrokken is op de wereld en op mensen en dat Hij tot op de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in Hem te geloven. Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde voor mensen, zoals we die horen en vernemen in de Bijbel en in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij erop dat Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt. Beleidsplan  Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die bestaat uit ambtsdragers: ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' (ouderenwerk, jeugdwerk en schriba) drie diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeesters. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin gesproken wordt over zaken die beide gemeenten aangaan. Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: een bestuur over een grotere regio). Onze gemeenten behoren tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager afgevaardigd naar het landelijke bestuur, de Synode. Diaconie Parrega/Hieslum De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken. De diakenen nemen dan voor 4 jaar plaats in de kerkenraad. Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde gemeenteleden financieel te ondersteunen. Dit is tegenwoordig niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in ons land. Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, wat weer wordt verpacht aan agrarische gemeenteleden. Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit, dit is echter nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. De opbrengsten van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de opbrengsten van de diverse collectes worden weggegeven aan goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en wereldwijde doeleinden. Per kwartaal worden de zendingsbussen geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte is ook bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. Ook krijgen we wel eens giften van gemeenteleden. Samengevat komt het er op neer dat alle inkomsten worden weggeschonken aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar door 1 diaken, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het bloemen­dienstrooster behoort ook tot de taken evenals de kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen. Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven aan alleenstaanden komen voor rekening van de diaconie. Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis te beluisteren dan kunt u ook contact met een van de diakenen opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast een ouderling ook een diaken aanwezig. Bestuurssamenstelling 3 Ouderlingen 1 Ouderling-scriba 1 Jeugd-ouderling 1 Bejaarden-ouderling 1 Pastorale-medewerker 1 Ouderling-kerkrentmeester 3 Diakenen 3 Ouderling kerkrentmeesters Beloningsbeleid Prediant G. Groeneveld is voor 75% werkzaam in onze gemeente. De gemeente Parrega/Hieslum/Tjerkwerd/Dedgum. De arbeidsvoorwaarden binnen de Protestantse Kerk Nederland zijn hier van toepassing. Activiteiten in onze Gemeente Startdienst in onze gemeente met buurtgemeenten op 20 september 2015 Ga verder naar Fotogalerie voor meer informatie
Klik op de foto om te vergroten
Bezoekadres: Johannes de Doperkerk Kerkbuurt 8763 MK Parrega
RSIN-nummer: 824 127 146
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum Jaarrekening 2018
Baten en lasten Rekening begroting Begroting 2017 2018 2019  baten Huur, erfpacht en overigen 12.667,00         9.050,00          11.836,00         Aandeel Tjerkwerd/Dedgum 27.790,00         5.400,00          26.000,00         Vrijw.Bijdragen,collecten, giften etc. 32.577,00         32.240,00         30.040,00         Diversen 13.293,00         400,00            3.450,00          Totaal baten 86.327,00         47.090,00         71.326,00 €       lasten  Onderh.kerk, energie en verzekering 4.860,00          4.215,00          5.903,00          Pastorie 1.500,00          1.500,00          1.285,00          Pastoraat 59.530,00         60.809,00         59.630,00         Lasten kerkdienst 2.030,00          1.690,00          2.463,00          Afdracht landelijke kerk 2.380,00          2.405,00          2.601,00          Vergoedingen 3.614,00          3.814,00          3.609,00          Kosten beheer en administratie 1.334,00          1.327,00          2.252,00          Ruilverkavelingsrente 688,00            688,00            679,00            Totaal lasten 75.936,00 €       76.448,00 €       78.422,00 €       Resultaat (baten - lasten) -4.537,00 €        2.493,00 € Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum Begroting 2019
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum Parrega Baten en Lasten begroting rekening rekening 2018 2018 2017 baten baten onroerende zaken 8.800 €           14.418 €          8.094 €           rentebaten en dividenden 250 €             - €               4.573 €           opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 5.400 €           7.127 €           27.790 €          bijdragen levend geld 32.240 €          27.139 €          32.577 €          door te zenden collecten - €               - €               - €               subsidies en bijdragen 400 €             9.308 €           13.293 €          totaal baten (a) 47.090 €          57.992 €          86.327 €          lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 8.515 €           6.772 €           5.753 €           lasten overige eigendommen en inventarissen - €               - €               - €               afschrijvingen - €               - €               - €               pastoraat 18.730 €          31.251 €          59.964 €          lasten kerkdiensten, catechese, etc. 2.280 €           1.529 €           8.037 €           verplichtingen/bijdragen andere organen 2.330 €           2.449 €           2.125 €           salarissen 4.144 €           3.445 €           3.870 €           kosten beheer en administratie 1.320 €           13.133 €          4.940 €           rentelasten/bankkosten 848 €             846 €             857 €             totaal lasten (b) 38.167 €          59.425 €          85.546 €          totaal a - b 8.923 €           1.433- €           781 €             toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - €               - €               - €               onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - €               - €               - €               streekgemeenten - €               - €               - €               aandeel in lasten federatie - €               - €               - €               overige lasten en baten - €               - €               - €               totaal (c ) - €               - €               - €               Resultaat 8.923 €           1.433- €           781 €