Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
0o
PKN-Gemeente
Kerkbestuur
Kerkbestuur
Kerkenraad Samenstelling Kerkenraad en Wijkindeling Parrega/Hieslum 1 Ouderling - Scriba 3 Ouderlingen 1 Bejaarden ouderling 1 Pastorale medewerkster 1 Jeugdouderling 1 Ouderling-voorzitter 3 Diakenen 3 Oudeling-Kerkrentmeesters                                                                                                                   Kerkelijk bestuur Plaatselijke gemeenten kiezen hiervoor een kerkenraad, die bestaat uit ambtsdragers: ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters. De kerkenraadsleden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. Parrega/Hieslum heef zes ouderlingen, waaronder drie 'bijzondere' (ouderenwerk, jeugdwerk en schriba) drie diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeesters. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering, waarin gesproken wordt over zaken die beide gemeenten aangaan. Vanuit de kerkenraden worden ambtsdragers afgevaardigd naar de Classikale Vergadering (bovenplaatselijk bestuur ofwel: een bestuur over een grotere regio). Onze gemeenten behoren tot de Classis Sneek. Uit de Classis wordt een ambtsdrager afgevaardigd naar het landelijke bestuur, de Synode. Diaconie Parrega/Hieslum    De gemeenteleden kiezen de personen voor het ambt diaken. De diakenen nemen dan voor 4 jaar plaats in de kerkenraad. Vroeger was de diaconie er speciaal voor om de minder bedeelde gemeenteleden financieel te ondersteunen. Dit is tegenwoordig niet meer nodig door de goede sociale voorzieningen in ons land. Het bezit van de diaconie is momenteel ruim 11 hectare weiland, wat weer wordt verpacht aan agrarische gemeenteleden. Vroeger had de diaconie ook huizen in hun bezit, dit is echter nu niet meer het geval. De bezittingen dienen in beheer te blijven. De opbrengsten van het bezit, te weten pacht en rente, evenals de opbrengsten van de diverse collectes worden weggegeven aan goede doelen. Deze worden verdeeld in regionale-, landelijke en wereldwijde doeleinden. Per kwartaal worden de zendingsbussen geleegd in Parrega en Hieslum. De avondmaalscollecte is ook bestemd voor de diaconie. Van de pongcollecte krijgen we 1/3 deel. Ook krijgen we wel eens giften van gemeenteleden. Samengevat komt het er op neer dat alle inkomsten worden weggeschonken aan goede doelen. Viermaal per jaar wordt er een dienstrooster opgesteld. Het collecterooster wordt eenmaal per jaar door 1 diaken, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester gemaakt. Het maken van het bloemen¬≠dienstrooster behoort ook tot de taken evenals de kaartenacties voor gevangenen in de weken voor Pasen. Ook de fruitbakjes die met Pasen en Kerst worden weggeven aan alleenstaanden komen voor rekening van de diaconie. Mocht er belangstelling zijn om de kerkdienst na afloop thuis te beluisteren dan kunt u ook contact met een van de diakenen opnemen. De mogelijkheid bestaat om het via de audiocassette te beluisteren. Bij elke zang-, jeugd-, rouw- en trouwdienst is er naast een ouderling ook een diaken aanwezig.