© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Parrega/Hieslum
Protestantse Gemeente
Diaconie ANBI
ANBI GEGEVENS VAN DE D IACONI E
RSIN-nummer: 824 127 158 Contactgegevens: Het contactadres van de diaconie van de protestantse gemeente Parrega/Hieslum Diaconie Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum p/a. dhr. P van de Meer Horstweg 28 8763 MP Parrega Tel. 0515 579184 E-mail pietvandermeerparrega@gmail.com 1. Doelstelling: Namens de gemeente mag de diaconie waar nodig de helpende hand bieden op deze wereld. Dit geldt zowel voor dichtbij als veraf. Van mensen in de eigen gemeente tot mensen over de hele wereld. Financiële hulp wordt gegeven op eigen initiatief, maar ook op verzoek van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen wereldwijd. Organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Kerk in Actie, Unicef, enz. Goede doelen in eigen land zijn bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, Stichting Kika gericht op onderzoek van kinderkanker, Stichting ALS voor mensen met een spierziekte. Bestemmingen in eigen regio zijn o.a. de Voedselbank, de Zonnebloem en It Mearke. Opgemerkt moet worden dat jaarlijks een bepaald doel gedurende het hele jaar centraal staat. Een voorbeeld is Artsen zonder Grenzen in 2015/2016. Deze organisatie mag dan meerdere keren een donatie tegemoet zien. Naast de hierboven genoemde doelstelling heeft de diaconie ook een taak in de eigen gemeente met betrekking tot het welzijn van de dorpsgenoten en in het bijzonder van de eigen gemeenteleden. Een voorbeeld is de zgn. wekelijkse bloemendienst. Oudere gemeenteleden, mensen die een jubileum vieren, maar ook bij mensen waar een blijk van meeleven op z’n plaats is, worden een bloemetje aangeboden namens de kerk. Bovendien worden de oudere gemeenteleden met kerst en Pasen een attentie aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een kerstbrood en een fruitbakje. De beschikbare middelen komen uit de zondagse collecten, bijzondere collecten, giften en uit pacht- en renteopbrengsten. 1. Bestuurssamenstelling: Het College van Diaken bestaat uit 3 diaken waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 1. Activiteiten: Het College van Diakenen heeft een aantal taken om haar doelstellingen uit te voeren: de organisatie van de diverse collecten (pongcollecten, bijzondere -doelcollecten waaronder -de Avondmaalscollecten) -beheer van bezittingen (land en kapitaal) -bestemmen van de opbrengsten van de collecten, van de pacht en van de rente -zorg voor de attenties naar gemeenteleden en dorpsgenoten (bloemen, kerst- en paas attenties) -organisatie van het Heilig Avondmaal -zitting in de dienst volgens een rooster -bijwonen van bovenkerkelijke activiteiten in de classis en de ring -het jaarlijks opstellen van een begroting van baten en lasten en de jaarrekening -enz. 1. Baten en lasten Jaarlijks wordt een begroting gemaakt van de te verwachten baten en lasten. Door middel van een financieel jaarverslag wordt erantwoording afgelegd aan de gemeente. Zowel de begroting als de jaarrekening worden op de website onze protestantse gemeente geplaatst. Ook ligt de jaarrekening gedurende een bepaalde tijd ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. Jaarrekening Diaconie Parrega/Hieslum 2017 Begroting Diaconie Parrega/Hieslum 2018
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie begroting rekening rekening 2017 2017 2016 baten Opbrengsten uit bezittingen 6.950 €      8.421 €      7.546 €       Bijdragen gemeenteleden 1.750 €      3.551 €      2.472 €      Totaal baten 8.700 €      11.972 €     10.018 €     lasten Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 6.000 €      9.303 €      8.499 €      Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) - €          - €          - €          Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 300 €        303 €        - €          Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 650 €        477 €        536 €        Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 1.300 €         1.355 €        1.343 €         Salarissen (koster, organist e.d.) - €          - €          - €          Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 425 €        389 €        386 €        Totaal lasten 8.675 €      11.827 €     10.764 €     Resultaat (baten - lasten) 25 €         145 €        746- €
Diaconie te Parrega-Hieslum Begroting, versie 4 college van diakenen Jaar 2018 Totaal exploitatie begroting begroting rekening 2018 2017 2016 baten 80 baten onroerende zaken 8.000 €        6.500 €       7.297 €        81 rentebaten en dividenden 250 €         450 €         250 €          82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - €           - €           - €            83 bijdragen levend geld 800 €         850 €         931 €          84 door te zenden collecten 1.500 €        900 €         1.541 €        85 subsidies en bijdragen - €           - €           - €            totaal baten 10.550 €       8.700 €       10.019 €       lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen - €           - €           - €            41 lasten overige eigendommen en inventarissen 1.350 €        1.300 €       1.343 €        42 afschrijvingen - €           - €           - €            43 pastoraat - €           - €           - €            44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 300 €         300 €         - €            45 verplichtingen/bijdragen andere organen 550 €         650 €         536 €          46 salarissen - €           - €           - €            47 kosten beheer, administratie en archief 300 €         275 €         258 €          48 rentelasten/bankkosten 150 €         150 €         128 €          50 diaconaal werk plaatselijk 4.400 €        3.700 €       7.455 €        51 diaconaal werk regionaal 2.000 €        1.100 €       514 €          52 diaconaal werk wereldwijd 1.400 €        1.200 €       530 €          totaal lasten 10.450 €       8.675 €       10.764 €       Saldo baten - lasten 100 €         25 €          -745 €         53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - €           - €           - €            54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - €           - €           - €            56 streekgemeenten - €           - €           - €            57 aandeel in lasten federatie - €           - €           - €            58 overige lasten en baten - €           - €           - €            totaal - €           - €           - €            Resultaat 100 €         25 €          -745 €